வியாபார செய்ய வடக்கும், கிழக்கும் உகந்தது

வியாபார செய்ய வடக்கும், கிழக்கும் உகந்தது--!!
பொதுவாக தொழிற்சாலைகளுக்கும், வியாபார நிலையங்களுக்கும் வடக்கும், கிழக்கும் ஏற்ற திசைகளாகும். சிறப்பாக அமையும் திசைகள் தெற்கும், மேற்கும்.
இதில் பிரதான சாலை மேற்கு பக்கமுள்ள இடத்தில் வடக்கு முகமாகவும், தெற்கு பக்கமாக பிரதான சாலையுள்ள இடத்தில் கிழக்கு பக்கமாகவும் கட்டுவது சிறப்பாகும். வடகிழக்கு மிகவும் சிறந்தது ஏற்றத்தை தரும். இரண்டு திசைகளும் நன்மைதருபவை. எதிர்மறையான பலனை தராது.
இரண்டாவதாக வட மேற்கு, தென் கிழக்கு திசைகளாகும். இதில் ஒன்று நேர்மறையான பலனும் மற்றது எதிர்மறையான பலனும் தருபவை. தென்மேற்கு திசைகள் இரண்டும் எதிர்மறையான பலன் தருவதால் நன்மை விளையாது.