பெண் பார்க்க வரச்சொல்லும் நேரம்

பெண் பார்க்க வரச்சொல்லும் நேரம்
உங்கள் வீட்டு பெண்ணை பெண்  பார்க்க வருபவர்களை  வர வைக்கும் நேரம் சுக்ர ஓரையாக
 இருக்குமாறு பார்த்து வரவழையுங்கள்.

பெண்ணை எல்லோருக்கும் பிடிக்கும்.